ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató tartalma

Az EU-SUCCESS Kft. alapvető fontosságúnak tartja a jogi- és egyéb szabályozóknak való megfelelést, ezért, mint adatkezelő, magára nézve kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés, kiemelten a személyes adatok kezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az EU-SUCCESS Kft. kiemelten fontosnak tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az EU-SUCCESS Kft. által nyújtott tanácsadási és egyéb szakértői szolgáltatások elvégzéséhez szükségesek, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató az az EU-SUCCESS Kft. egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az adatkezelő adatai

Név: EU-SUCCESS Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 41/d. 2. em. 6.

Adószám: 13904674-2-42

Képviselő: Magyar Bernadett

E-mail: magyar.bernadett@eusuccess.hu

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás partnerekkel/ügyfelekkel, vevőkkel, szállítókkal, alvállalkozókkal:

Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenet(ek) küldése. Árajánlat kiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes és telefonos kapcsolattartás. Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi. Rendezvényeken való részvétel miatti kapcsolattartás és az ehhez kapcsolódó kommunikáció.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, munkahely.

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 10. év utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől, ügyféltől vagy az ügyfél képviselőjétől gyűjtött adat.

A tanácsadási és egyéb szakértői szolgáltatása során az EU-SUCCESS Kft. a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli. A titoktartást a Megbízóval, Megrendelővel kötött szerződés biztosítja.

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása:

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség.

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, Kapcsolattartó neve, beosztás.

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 10 év.

Adatgyűjtés forrása: Ügyféltől vagy az ügyfél képviselőjétől gyűjtött adat.

Saját szolgáltatás(ok) hirdetése közvetlen üzletszerzés céljából:

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, képzések, rendezvények, programok ajánlása.

Az adatok forrása az Adatkezelő saját partneri adatbázisa.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Ügyféltől vagy az ügyfél képviselőjétől gyűjtött adat.

Rendezvényre és képzésre való regisztráció:

Az Adatkezelő által szervezett céges rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos regisztrációk kezelése.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám.

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a következő azonos témájú rendezvény lebonyolításáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

Rendezvény fotó, video felvétel készítés és közösségi média közzététel:

Az Adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készíthet, melyeket az Adatkezelő

weboldalán és LinkedIn oldalán publikálhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a cég megszemélyesített kommunikációja saját weboldalán és a közösségi médiában.

A kezelt adatok köre: arc és testkép.

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

Weboldal működéséhez szükséges Cookie-k (Technikai sütik) kezelése

Az Adatkezelő sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon felhasználót, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott tartalmat jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának és javítása érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a weboldal működéséhez szükséges cookie technológia alkalmazása.

A kezelt adatok köre: IP cím, Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Adatkezelés tervezett határideje: Cookie tájékoztatóban meghatározott ideig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől gyűjtött adat.

Adattárolás, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az EU-SUCCESS Kft. az adatokat a naprakész felhasználhatóság és a biztonság szem előtt tartásával papír alapon, valamint elektronikusan tárolja, melynek kezelése belső eljárásban szabályozott.

A Megbízói adatállomány más adatállománnyal nincs összekapcsolva.

A Megbízói adatállományt adatfeldolgozásra az EU-SUCCESS Kft. harmadik félnek nem adja át.

Adatbiztonság

Az EU-SUCCESS Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a megfelelő szintű adatbiztonság garantálása érdekében. Az EU-SUCCESS Kft. biztosítja az adatok kezelésére használt rendszerek folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, védi adatait a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen.

Az EU-SUCCESS Kft. az adatkezelés során megőrzi az adatok, benne a személyes adatok titkosságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását mentéssel, jogosultságok meghatározásával és teszteléssel.

Jogorvoslat, felelősség

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik Bármely érintett, ha megítélése szerint

a) az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;

b) személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve az Adatkezelő vel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Budapest, 2024. március 1.